Vaasan yliopisto: koulutukset opiskelijoille

Lisätietoja
Lisätietoja

Ilmoittaudu kaikille opintojaksoille Pepin kautta. Tarkemmat aikataulut löydät Pepistä.

 

Opinnäytetyöpaja

Vaasan yliopiston opinnäytetyön tekijät: Tervetuloa opinnäytetyöpajaan, jossa ratkotaan yhdessä opinnäytetöiden tekemiseen liittyviä ongelmia, avataan mahdollisia kirjoitusblokkeja, jaetaan vinkkejä, saadaan vertaistukea ja ennen kaikkea tehdään opinnäytetyötä. Lue lisää opinnäytetyöpajasta.

HUOM! Opinnäytetyöpaja on kesätauolla. Nähdään taas 17.8.!

 

OPIS0093 Tieteellinen tiedonhankinta (1 op) Korvaava koe 

Jos olet jo hank­ki­nut riit­tä­vät tie­don­han­kin­ta­tai­dot, voit osal­lis­tua syys- tai ke­vät­lu­ku­kau­del­la korvaavaan ko­kee­seen (60 min), jonka hy­väk­syt­ty suo­rit­ta­mi­nen kor­vaa Tieteellinen tie­don­han­kin­ta­ 1 -kurs­sin.

Yhteyshenkilö: tietoasiantuntija Pia-Maria Niemitalo, pia-maria.niemitalo@uwasa.fi

OPIS0093 Tieteellinen tiedonhankinta 1 (1 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tiedeyhteisön käytäntöihin. Opiskelija tunnistaa ja löytää itsenäisesti tieteellistä tietoa ja osaa käyttää sitä eettisesti.

Sisältö: Kurssilla perehdytään kirjastopalveluihin ja yliopisto-opiskelun keskeisimpiin tiedonlähteisiin. Lisäksi käydään läpi tieteellisen tiedonhankinnan yleiset periaatteet, tiedonhaun perustekniikat, tieteellisen tiedon tunnuspiirteet sekä opitaan, miten tiedeyhteisössä käytetään tietoa eettisesti.

Ajoitus: 1. opiskeluvuoden syys- tai kevätlukukausi.

Suoritustavat: Pakollinen aloitusluento (2 h), verkko-opinnot.

Lisätiedot: Opinto-oppaat > Peppi https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/OPIS0093/3655

Yhteyshenkilö: tietoasiantuntija Pia-Maria Niemitalo, pia-maria.niemitalo@uwasa.fi

OPIS0094 Tieteellinen tiedonhankinta 2 (0-1 op) 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida tiedonlähteitä ja tiedonhakua kriittisesti. Opiskelija osaa hakea tietoa alansa keskeisistä tiedonlähteistä edistyneitä hakutekniikoita käyttäen sekä noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä.

Sisältö: Kurssilla perehdytään oman tieteenalan tiedonlähteisiin systemaattisen tiedonhankinnan kautta sekä opitaan tieteellisen tiedon arviointia ja eettistä käyttöä.

Suoritustavat: Pakollinen aloitusluento (2 h), verkko-opinnot.

Ajoitus: Suoritetaan samanaikaisesti kandidaattiseminaarin kanssa. Kurssin ai­ka­tau­lu so­vi­taan kan­di­daat­ti­se­mi­naa­rien oh­jaa­jien kans­sa. Il­moit­tau­du oman pää­ai­nee­si ope­tus­ryh­mään Pepissä.

Edeltävät opinnot: OPIS0093 Tieteellinen tiedonhankinta 1 tai OPIS0025 Searching for scientific information 1

Lisätiedot: Opinto-oppaat > Peppi https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/OPIS0094/3658

Yhteyshenkilö: tietoasiantuntija Pia-Maria Niemitalo, pia-maria.niemitalo@uwasa.fi

HTK2603 Oikeudellisen tiedon haku (1 op) 

Osaamistavoitteet: Kurssin lopussa opiskelija hallitsee systemaattisen tiedonhankinnan ja osaa arvioida tiedonlähteitä ja tiedonhakua kriittisesti. Opiskelija osaa lisäksi hakea tieteellistä tietoa koti- ja ulkomaisista oikeustieteen tietokannoista edistyneitä tiedonhakutekniikoita käyttäen.

Sisältö: Kurssilla perehdytään systemaattiseen tiedonhankintaan oikeustieteen näkökulmasta ja syvennytään oikeustieteen keskeisiin tietokantoihin sekä opitaan tieteellisen tiedon arviointia ja eettistä käyttöä.

Toteutustavat: Pakollinen aloitusluento (2 h), verkko-opinnot. 

Edeltävät opinnot: OPIS0093 Tieteellinen tiedonhankinta 1

Lisätiedot: Opinto-oppaat > Peppi https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/HTK2603/1731

Yhteyshenkilö: tietoasiantuntija Pia-Maria Niemitalo, pia-maria.niemitalo@uwasa.fi

© Tritonia 2014-2023